top of page
clt.jpg

MASSIVTRE

Massivtre er en modernisering av stav- og lafteteknikken med trevirke som krysslegges i 90 grader i flere lag oppå hverandre og limes sammen til store byggeelementer. Tykkelsen varierer mellom 60 mm og 300 mm, og sorteres etter ulike overflater avhengig av bruksområde.

Massivtre kan brukes som bærende eller ikke-bærende elementer i gulv, vegger og tak. Elementene kan anvendes alene eller i kombinasjon med andre materialer i alle typer bygg som boliger, fleretasjeshus, næringsbygg, barnehager og skoler, men også til svalganger og balkonger.

Hvorfor massivtrehus?

Miljøvennlig byggemateriale

Tre er naturens eget byggemateriale. Tre binder CO2 og er en miljøvennlig, fornybar og energiøkonomisk ressurs. I produksjon av massivetre bruker man flere kvaliteter av treet og man oppnår dermed stor utnyttelse av treet som hugges. Tre kan resirkuleres og gjenbrukes i mye større grad enn gips, sponplater, MDF, betong, laminat og andre mindre miljøvennlige byggematerialer.

 

Et godt innemiljø

Massivtre bygger på samme prinsipper som laftede hus, men med vesentlige bedre isolering. Det passer derfor bra i vårt nord-norske klima. Samme type materiale innerst til ytterst hindrer uforutsigbare effekter av vær og vind. Treets egen evne til å ta opp og avgi fukt gir jevn luftfuktighet i huset. Naturlige materialer gir naturlig et godt innemiljø. Det er godt å være i et trebygg.

 

Utnyttelse av treets egenskaper

Tre er et hygroskopisk materiale. Det vil si at tre til en hver tid vil prøve å tilpasse seg de omgivelsene som er omkring treet. I praksis vil dette si at dersom luftfuktigheten i rommet er høyere enn i massivtreelementet, vil elementet kunne oppta fuktighet.

 

Dersom luftfuktigheten i rommet er lavere enn i massivtreelementet, vil elementet kunne avgi fuktighet. De samme egenskapene har elementene når det gjelder å oppta og avgi varme.

 

Massivtre er energibesparende

Massivtre har høy varmelagrings-evne og påvirkes saktere av utetemperaturen enn vanlige trehus. Høy varmelagringskapasitet gir jevnere døgntemperatur og lavere utgifter til energi.

 

Tekniske installasjoner

Undersøkelser blant ulike grupper håndverker viser at de har positive holdninger til trebyggeri. Dette skyldes blant annet at innfesting og selve fremføringen av de tekniske installasjonene er enklere og raskere å utføre i trehus enn betongbygg. Gjennom en studie av ulike håndverksgrupper og antall personer som er involvert på en byggeplass i forbindelse med de tekniske installasjonene er det store muligheter for å redusere tid og kostnader på dette området. Med god planlegging av elektriske installasjoner og rørføringer er det mulig å integrere disse i elementene under elementproduksjonen.

 

Kombinasjon med andre materialer

Massivtreelementer lar seg lett kombiner med andre konstruksjonssystemer og materialer som for eksempel limtre, glass, stål, betong og stein

 

Lav vekt

Lav vekt gir redusert behov for store kraner og annet kostnadskrevende utstyr under montering på byggeplass. Samtidig som lav vekt gir reduserte transportkostnader. Lav vekt gir positive effekter på andre bærende bygningsdeler og fundamenter. Dette er spesielt fordelaktig ved dårlig byggegrunn og ved påbygning av flere etasjer til eksisterende bygninger.

 

Avfall

Massivtreelementer bidrar til minimal avfallsproduksjon på byggeplass. Dette er besparelse både i forhold til miljø og kostnader.

 

Konstruksjonsfordeler skivevirkning

Massivtreelementer kan virke som avstivende skiver. Dette kan være gunstig med tanke på overføring av krefter og stabilisering av bygget.

Massivtre er brannsikkert

De massive elementene som blir brukt i et massivetrehus har gode brannegenskaper. Tre brenner godt, men det brenner sakte og det tar lang tid før temperaturen i veggen stiger. Massivtre-bygningene er dermed sikrere mot brann enn bygg bestående av for eksempel stål og betong, som leder varme kjapt. 

 

Tre er per definisjon brennbart, men det brenner forutsigbart, og det foreligger god kunnskap om dette. Massivtreelementer og limtre og har enn massiv og tett oppbygging, som gir gode egenskaper mht. brannpåkjenning. Massivtreelementer vil i brann gradvis forkulles fra brannpåkjent side og innover i elementet. Dette vil beskytte de bakenforliggende sjikt som, som dermed for en meget liten temperaturøkning og tilnærmet uendrede fasthet- og stivhetsegenskaper, slik at bæring og stabilitet opprettholdes i konstruksjonen. Massive trekonstruksjoner er mer robuste enn lette trekonstruksjoner. Det er imidlertid viktig at slike konstruksjoner er tette (mht tekniske føringer, hulltaking, utførelse mv), siden hull og sprekker vil kunne medføre tapt brannisolasjon og integritet.

 

Bilder vist under er fra Breheimsenteret i Jostedalen, som brant ned til grunnen sommeren 2011. Brannen viser tydelig hvordan limtrekonstruksjonen blir stående, selv full overtent. Allerede våren 2012 ble bygget gjenreist med tilnærmet samme konstruksjon og utseende.

 

Kort byggetid 

Massivtrehus blir værtette i løpet av veldig kort tid. Huset kommer i ferdig kuttede byggeklosser som løftes på plass i løpet av dager eller uker, avhengig av størrelse og kompleksitet på bygget. Dette er en stor fordel i vårt klima. Kort byggetid gjør at man slipper ekstra tørketid og følgende risiko for fuktskader.

 

Byggetiden er en viktig faktor ettersom den har stor innvirkning på totalkostnadene. En kort byggetid medfører reduserte riggkostnader, lavere kapitalkostnader og bedre likviditet for utbygger, for eksempel ved tidligere leieinntekter.

 

Robust og fleksibel konstruksjon 

Massivtre muliggjør funksjonell og spennende arkitektur. Materialet er enkelt å kombinere med andre materialer. Det har stor fleksibilitet ved formgivning og overflater og gir et robust resultat. Stor fleksibilitet også ved planløsning og konstruksjon.

 

Arbeidsmiljø og ryddig arbeidsplass

Erfaringer fra pilotprosjekter viser at bygging med massivtreelementer er attraktivt for håndverkerne. Elementene er tørre, rene og lette å bearbeide f. eks. med hensyn til hulltaking. Bearbeidingen kan utføres med lett bearbeidings-verktøy. Tre oppfattes som et renslig materiale med mindre støv, fukt og søl. En ren og attraktivt byggeplass bidrar til godt arbeidsmiljø med de positive ringvirkninger dette har.

 

10.png
11.png
bottom of page